ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОВСКИ-НОВА 2019 

Стипендијата Борис Трајковски  за  академски и лидерски постигнувања  ја добиваат:

Лука Павиќевиќ – ОУ „Мирче Ацев“ Скопје

Галена Јованоска  - ОУ „Кочо Рацин“  Скопје

Андреј Давитков – ОУ „Св. Кирил и Методиј“  Кочани

Останатите учениците кои беа дел од вториот круг тестирање  ќе добијат писмено известување за понатамошната постапка за аплицирање за финансиска помош.

18 март 2019

 -----------

Број и вредност на стипендиите

Ќе бидат доделени три целосни стипендии. Учениците кои ќе се пласираат во вториот круг имаат право да конкурираат за финансиска помош која може да покрие до 50% од школарината. Ќе бидат доделени до 10 делумни стипендии.

Секој ученик кој сака да земе учество во програмата за стипендирање треба да ги исполни следниве критериуми

  • Да има одличен успех од VII до IX одделение
  • Да пополни електронска апликација за стипендирање
  • Да полага тестови по англиски јазик* и математика*

Ќе бидат објавени резултати од тестот по англиски јазик и математика. Дваесет (20) кандидати од вкупниот број на учесници ќе се пласираат во втор круг. Кандидатите со постигнат најдобар резултат на тестот по англиски јазик (десет највисоко рангирани) и кандидатите (10) со најдобар постигнат резултат на тестот по математика  го продолжуваат натпреварувањето. Во вториот круг, под надзор на повеќечлена комисија учениците ќе презентираат лидерски, тимски и креативни вештини. Трите (3) целосни стипендисти ќе се изберат врз основа на вкупните бодови од тестовите и активностите од вториот круг.

Кандидатите кои нема да добијат целосна стипендија  имаат право да аплицираат за финансиска помош**.

Ќе бидат избрани најмногу 10 кандидати. Вредноста на доделената финансиска помош покрива до 50% од трошоците за школување во НОВА.

Обновување на стипендирањето

Стипендирањето се обновува секоја наредна година под услов ученикот-стипендист да ги исполнува академските и лидерски очекувања на училиштето: да постигнува континуиран одличен успех, односно просек од 10 или повеќе на скала на оценување од 1 до 12,  да учествува  конструктивно во програмата „Помош на заедницата“ и активно да учествува во најмалку една од училишните програми за лидерство. Каков било инцидент на академска нечесност или сериозен дисциплински престап повлекуваат прекинување на програмата за стипендирање. Ученикот и семејството потпишуваат Договор за стипендирање кој ги уредува сите очекувања од носителот на стипендијата.

*Сите тестирања се изведуваат под шифра и  резултатите (ранг-листата) се објавуваaт под шифра.

**Кандидатите кои аплицираат за финансиска поддршка ќе треба да  достават и дополнителен формулар за финансиска помош.

Процедура: